Przedawnienie roszczeń wynikających z błędów medycznych mlotek 900x506

Przedawnienie roszczeń wynikających z błędów medycznych

ZUZANNA WALCZAK

Każda osoba poszkodowana w wyniku błędu medycznego, musi wziąć pod uwagę fakt, że dochodzenie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia od szpitala czy lekarza, nie jest nieograniczone w czasie.

Oczywiście nie ma formalnych przeciwwskazań do dochodzenia roszczeń przedawnionych, jednak trzeba się liczyć z tym, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo podniesienia przez drugą stronę zarzutu przedawnienia, co spowoduje z kolei oddalenie powództwa przez Sąd. Aby uniknąć takich sytuacji należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń wynikających z błędów medycznych. Poniżej krótkie omówienie wskazanych przepisów.

Zgodnie z art. 442 1 Kodeksu Cywilnego  § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Z analizy wskazanego przepisu wynika, iż roszczenia wynikające z błędów medycznych przedawniają się z upływem 3 lat od dowiedzenia się o szkodzie oraz o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten liczymy od momentu dowiedzenia się o szkodzie, co oznacza, że jeśli osoba poszkodowana wiadomość o popełnionym błędzie medycznym powzięła po np. 4 latach od zabiegu, to termin przedawnienia zaczyna biec od tego momentu. Należy jednak pamiętać o tym, że termin ten nie może przekroczyć 10 lat od chwili, w której doszło do błędu medycznego.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Zgodnie z powyższym, należy wskazać iż jeśli stwierdzono, że błąd medyczny stanowi jednocześnie przestępstwo, to termin przedawnienia ulega wydłużeniu do lat 20. Jednakże trzeba podkreślić, że sąd cywilny jest związany jedynie skazującym wyrokiem karnym. Żadne inne rozstrzygnięcie sądu karnego nie wiąże sądu cywilnego.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Powyższy przepis wskazuje, że szkody na osobie tj. szkody wynikające z błędów medycznych nie mogą przedawnić się wcześniej niż 3 lata od dowiedzenia się przez poszkodowanego o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Od momentu, w którym kumulatywnie spełnione zostaną obie przesłanki, zaczyna biec termin przedawnienia roszczeń poszkodowanego.

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Zgodnie z orzecznictwem przepis ten nie dotyczy małoletnich, którzy mieli przedstawiciela ustawowego (Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I ACa 63/14).

Dowiedz się więcej >>>

Zuzanna Walczak – Aplikant Adwokacki
W Capital Lex odpowiedzialna za underwriting spraw dotyczących błędów medycznych

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Skrócenie zatrzymania prawa jazdy prawo jazdy 600x338

Skrócenie zatrzymania prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości a możliwość skrócenia zakazu Jeżeli prowadziłeś pojazd mechaniczny, znajdując się w stanie nietrzeźwości, a zatem

Blokada alkoholowa blokada alkoholowa 600x338

Blokada alkoholowa

Co to jest blokada alkoholowa? Jest to urządzenie, które zapobiega uruchomieniu pojazdu w razie wykrycia w wydychanym przez kierowcę powietrzu

Błędy okołporodowe Bledy okolporodowe 600x338

Błędy okołporodowe

Jedne z trudniejszych spraw, które prowadzone są w naszej kancelarii, dotyczących szkód osobowych spowodowanych błędami medycznymi, to sprawy o odszkodowanie za

Rodzaje błędów medycznych blad medyczny 600x338

Rodzaje błędów medycznych

W zależności od okoliczności błędy medyczne można podzielić na kilka kategorii. Najbardziej powszechnymi błędami medycznymi są: Błąd diagnostyczny zachodzi, gdy

Jak udowodnić błąd lekarza? blad lekarza 600x338

Jak udowodnić błąd lekarza?

Aby móc skutecznie ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny ważne jest odpowiednie przygotowanie się do tego procesu.