Odszkodowania za wypadek przy pracy

CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA S.A.

Prawo do jednorazowego świadczenia za wypadek przy pracy wypłacane przez ZUS

Pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie, jeśli doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy. Świadczenie to należne jest wówczas, gdy w wyniku wypadku przy pracy Pracownik doznał stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu (uszczerbek na zdrowiu). W jakim procencie Pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, oraz jaki związek uszczerbku z wypadkiem przy pracy wystąpił, ocenia się po zakończeniu leczenia i, jeżeli to konieczne, rehabilitacji. Wypłata odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma na celu rekompensatę zaistniałej utraty zdrowia i sprawności. Mogą się ubiegać o takie odszkodowanie wszystkie osoby, które doznały wypadku przy pracy. Osoby, które z kolei ucierpiały wskutek długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z powodu choroby zawodowej, otrzymują odszkodowanie z ZUS, jeśli wypadek lub choroba doprowadziły do trwałej niezdolności do pracy.

Wysokość świadczeń za wypadek przy pracy wypłacane przez ZUS

Jednorazowe odszkodowanie jest wypłacane w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość jednorazowego odszkodowania określana jest kwotowo za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z możliwością zwiększenia kwoty odszkodowania. Niestety, praktyka odnośnie zaniżania wysokości wypłacanych odszkodowań jest powszechna i polega najczęściej na obniżaniu stopnia uszczerbku na zdrowiu, co prowadzi do oczywistej deprecjacji tak ważnych wartości jak zdrowie i integralność cielesna. W przypadku niezadowolenia z decyzji ZUS co do jednorazowego odszkodowania przysługuje prawo do złożenia odwołania w ciągu miesiąca od doręczenia stosownej korespondencji. Zgodnie z tabelą ZUS, do dnia 31 marca 2019 r. za każdy procent uszczerbku na zdrowiu należy się odszkodowanie w wysokości 854 zł.

Dodatkowe świadczenia

W związku z wypadkiem przy pracy mogą przysługiwać dodatkowe świadczenia (dodatkowe świadczenie jednorazowe, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie np. za utracone dochody czy też dodatkowe koszty związane z leczeniem skutków wypadku przy pracy, renta z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy). Aby ubiegać się o dodatkowe świadczenia oprócz przesłanek wynikających z definicji wypadku przy pracy dodatkowo należy wykazać, że wypadek przy pracy wydarzył się z winy pracodawcy. Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy to odpowiedzialność o charakterze uzupełniającym w odniesieniu do świadczeń wypłaconych na podstawie przepisów ustawy wypadkowej i odgrywa głównie rolę kompensacyjną (wyrównawczą). Pracownik, który domaga się odszkodowania na drodze sądowej, musi udowodnić związek przyczynowy między konkretną szkodą a działaniem pracodawcy odpowiedzialnego za jej naprawienie.

Kancelaria Prawno – Podatkowa Capital Lex skutecznie i kompleksowo pomaga osobom poszkodowanym w związku z wypadkiem przy pracy na każdym etapie danej sprawy, rozliczając się z chwilą odzyskania świadczenia pieniężnego adekwatnego do intensywności i rozmiaru doznanej krzywdy. Problematyka wypadków przy pracy należy do złożonych, tak więc wymaga odpowiedniego doświadczenia zawodowego i rzetelnej wiedzy prawniczej. Nasi specjaliści kładą nacisk na analizę stanu faktycznego i dobór takiej strategii, która umożliwi uzyskanie maksymalnie najwyższego odszkodowania.

Jeżeli nie wiesz, jakie świadczenia są Tobie należne lub otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania – napisz do nas na adres: biuro@clsa.pl, lub zadzwoń: 22 230 20 62. Analiza Twojej sprawy jest bezpłatna.