Odszkodowania za szkody komunikacyjne

CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA S.A.

Pomagamy naszym klientom uzyskać odszkodowanie, jeżeli nie ze swojej winy ucierpieli w wyniku wypadku komunikacyjnego. Oferujemy również wsparcie dla rodzin osób poszkodowanych w uzyskaniu zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej w zdarzeniu komunikacyjnym.

Nasi Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie już od momentu zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela sprawcy. Zapewniamy fachową pomoc w trakcie postępowania odszkodowawczego aż do prawomocnego zakończenia sprawy w sądzie. W imieniu naszych Klientów ubiegamy się o wypłatę:

  • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów np. na naprawę pojazdu, holowanie, pojazd zastępczy,
  • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego,
  • zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu,
  • renty uzupełniającej, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku,
  • jednorazowego odszkodowania (tzw. kapitalizacji renty), które jest uzasadnione w szczególności, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym, jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia, traci prawo do renty uzupełniającej,
  • renty na zwiększone potrzeby polegającej na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką. Także w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) zwrotu utraconych zarobków.

Członkom rodzin osób, które wskutek wypadku poniosły śmierć, pomagamy w ubieganiu się o wypłatę:

  • stosownego odszkodowania, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych,
  • zwrotu kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego poniesionych przez członków jego rodziny,
  • renty alimentacyjnej, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia wspierał stale i dobrowolnie finansowo, a przemawiają za tym zasady współżycia społecznego,
  • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku poszkodowanego.

Każdą sytuację rozpatrujemy indywidualnie. Zakres roszczeń zależy od konkretnej sprawy, rodzaju szkody i powstałych uszczerbków. Pomożemy ustalić wysokość i zakres żądania.