Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.09.2021

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 września 2021 r., godz. 1500, w Warszawie przy ul. Siennej 64 (I-piętro), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki za okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020r.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020r.
 8. Przedstawienie dokumentu ,,Szczegółowe sprawozdanie z aktywności Zarządu i Spółki za okres 01.01.2020 – 30.06.2021r.”.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia Sprawozdania z Działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020r
  2. udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2020r.,
  3. udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za rok 2020r,
  4. rozliczenia zysku i pokrycie straty za rok 2020r.
  5. akceptacji dokumentu ,,Szczegółowe sprawozdanie z aktywności Zarządu i Spółki za okres 01.01.2020r – 30.06.2021r.”.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ogłoszenie dla akcjonariuszy

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Sienna

Skrócenie zatrzymania prawa jazdy prawo jazdy 600x338

Skrócenie zatrzymania prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości a możliwość skrócenia zakazu Jeżeli prowadziłeś pojazd mechaniczny, znajdując się w stanie nietrzeźwości, a zatem