Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.09.2021

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 września 2021 r., godz. 1500, w Warszawie przy ul. Siennej 64 (I-piętro), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki za okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020r.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020r.
 8. Przedstawienie dokumentu ,,Szczegółowe sprawozdanie z aktywności Zarządu i Spółki za okres 01.01.2020 – 30.06.2021r.”.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia Sprawozdania z Działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020r
  2. udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2020r.,
  3. udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za rok 2020r,
  4. rozliczenia zysku i pokrycie straty za rok 2020r.
  5. akceptacji dokumentu ,,Szczegółowe sprawozdanie z aktywności Zarządu i Spółki za okres 01.01.2020r – 30.06.2021r.”.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie dla akcjonariuszy

Zawiadamiamy o zmianie adresu firmy – obecnie: Hoża 86, 00-682 Warszawa, uprzednio: Sienna 64 00-825 Warszawa Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki

Czytaj więcej »