Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.09.2022

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28.09.2022. o godz. 13:00 w Warszawie przy ul. Hoża 86/321, 00-682 Warszawa z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.

 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

 8. Przedstawienie opinii Zarządu dotyczącej ceny emisyjnej akcji nowych serii oraz uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, przedstawienie przez Zarząd informacji dodatkowej dotyczącej emisji w tym: założeń biznesowych, kosztów pozyskania kapitału oraz Prognozy Rozwoju Spółki na lata 2023-2026 pod warunkiem pełnego powodzenia emisji akcji nowych serii: R.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021,

  2. udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2021,

  3. udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za rok 2021,

  4. rozliczenia zysku i pokrycie straty za rok 2021.

  5. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nowych serii: R, w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,

  6. zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Proponowane brzmienie par. 6 ust. 1 Statutu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 379 696,40 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złote czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 3.796.964 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:”

punkty: a),b),c),d),e),f),g),h),i),j),k),l),m),n),o),p)-bez zmian

r) nie więcej niż 50.000 nowych akcji na okaziciela serii R o numerach od R1 do R50.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, których cena emisyjna wynosi 19,90 zł za każdą akcję,”

Proponowane brzmienie par. 6 ust. 5 Statutu:

Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P oraz R, zostają objęte w zamian za wkłady pieniężne.”

 1. Zamknięcie obrad

Ogłoszenie dla akcjonariuszy

Zawiadamiamy o zmianie adresu firmy – obecnie: Hoża 86, 00-682 Warszawa, uprzednio: Sienna 64 00-825 Warszawa Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki

Czytaj więcej »