Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.06.2024r

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27.06.2024r. o godz. 14:00 w Warszawie (00-682) przy ul. Hożej 86/321 z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przedstawienie opinii Zarządu o cenie emisyjnej akcji nowej serii oraz uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz informacji dodatkowej o emisji akcji nowej serii T
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023r
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023r
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023r
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 10. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nowej serii: T w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,
 11. zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Proponowane brzmienie par. 6 ust. 1 Statutu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 382.711,70 zł (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście PLN 70/100) i dzieli się na nie więcej niż 3.827.117 (trzy miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto siedemnaście) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:”

punkty: a),b),c),d),e),f),g),h),i),j),k),l),m),n),o),p),r),s)-bez zmian

„T) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii T o numerach od T1 do T50.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, których cena emisyjna wynosi 19,90 zł (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję”

Proponowane brzmienie par. 6 ust. 5 Statutu:

„Wszystkie akcje serii A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,R,S oraz T zostają objęte w zamian za wkłady pieniężne.”

 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023r
 2. udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023r
 3. udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2023r
 4. rozliczenia zysku i pokrycia straty za 2023r
 5. Zamknięcie obrad

Ogłoszenie dla akcjonariuszy

Zawiadamiamy o zmianie adresu firmy – obecnie: Hoża 86, 00-682 Warszawa, uprzednio: Sienna 64 00-825 Warszawa Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki

Czytaj więcej »