Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1.06.2023

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 1 czerwca 2023 r., o godz. 1300, w Warszawie (00-682) przy ul. Hożej 86/321, z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie opinii Zarządu dotyczącej ceny emisyjnej akcji nowych serii oraz uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz informacji dodatkowej dotyczącej emisji akcji nowych serii S i T.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nowych serii: S i T w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,
  2. zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 381.498,30 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 30/100) i dzieli się na nie więcej niż 3.814.983 (trzy miliony osiemset czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:”

punkty: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r) – bez zmian

„S) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii S o numerach od S1 do S50.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, których cena emisyjna wynosi 19,90 zł (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję,

T) nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii T o numerach od T1 do T10.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, których cena emisyjna wynosi 24,90 zł (dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję,”

 

Proponowane brzmienie § 6 ust. 5 Statutu:

„Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R oraz S i T zostają objęte w zamian za wkłady pieniężne.”

 • c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 r.,
  d) udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 r.,
  e) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2022 r.,
  f) rozliczenia zysku i pokrycia straty za 2022 r.
 1. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie dla akcjonariuszy

Zawiadamiamy o zmianie adresu firmy – obecnie: Hoża 86, 00-682 Warszawa, uprzednio: Sienna 64 00-825 Warszawa Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki

Czytaj więcej »